هیأت علمی

محمدرضا میبدی

عضو هیئت علمی

محسن ایرجی

عضو هیئت علمی

افشین دانش نژاد

عضو هیئت علمی

اسماعیل خوشنود

مدیر مدرسه مجازی